Reisvoorwaarden

ALGEMENE REISVOORWAARDEN FRANTUR TRAVEL
De algemene reisvoorwaarden van de geschillencommissie reizen
Artikel 1 – Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.
Artikel 2 – Promotie 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. 2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.
Artikel 3 – Informatie vanwege
de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht: 1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen: a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s)
of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten. 2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken: a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.
Artikel 4 – Informatie vanwege
de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 5 – Totstandkomen van
het contract
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
Artikel 6 – De Prijs 1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in : a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs. 2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald
Artikel 7 – Betaling van de reissom 1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, 30 % van de totale reissom zoals.
2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
Artikel 8 – Overdraagbaarheid
van de boeking
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht. 3. Vliegtuigticketten zijn niet overdraagbaar.
Artikel 9 – Andere wijzigingen door de reiziger Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
Artikel 10 – Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.
Artikel 11 – Verbreking door de reisorganisator vóór afreis 1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
Artikel 12 – Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen
Artikel 13 – Verbreking door de reiziger De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking.
De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
van de reisorganisator
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom
5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.
Artikel 16 – Klachtenregeling 1. Vóór de afreis: 
Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
2. Tijdens de reis: 
Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
3. Na de reis: 
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.
Artikel 17 – Verzoeningsprocedure 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.
4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Secretariaat van de “Cel verzoening”: 
Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel
e-mail: verzoening.gr@skynet.be
Artikel 18 – Arbitrage of Rechtbank 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn hiervoor bevoegd.
2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt. Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: 
Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel
e-mail: clv.gr@skynet.be
Bijzondere verkoopsvoorwaarden – Annulering reizen
Artikel 1 – Totstandkoming van het contract (cfr. Art. 5 Algemene reisvoorwaarden)
1.1 Bij boekingen via telefoon, via het internet of via e-mail wordt de bestelbon vervangen door de inhoud van de website. Dergelijke boekingen worden aanzien als boekingen in aanvraag.
1.2 Het reiscontract komt tot stand door het versturen van de schriftelijke reisbevestiging aan de reiziger.
1.3 De reiziger stemt in met de reisovereenkomst, met de algemene en de bijzondere voorwaarden, zoals ze vermeld is in de schriftelijke reisbevestiging indien de klant het voorschot heeft betaald of niet binnen de zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke reisbevestiging schriftelijk heeft gereageerd. De klant gaat akkoord dat hij bij reservatie vanaf 30 dagen voor de afreis nog schriftelijk kan reageren binnen de 24uur.
1.4 Eventuele fouten en/of onvolledigheden op de reisbevestiging dienen door de klant binnen de 7 dagen na ontvangst van de reisbevestiging gemeld te worden. Bij reizen geboekt 30 dagen voor de afreis, moeten eventuele fouten en onvolledigheden gemeld worden binnen de 24uur.
1.5 Indien er na het opmaken van de reisbevestiging nog wijzigingen worden aangevraagd door de klant (m.b.t. de reis of verzekering), dan worden € 25,- dossierkosten aangerekend.
1.6 De schriftelijke reisbevestiging kan per e-mail verstuurd worden aan de reiziger.
Artikel 2 – Communicatie per
e-mail
Door de mededeling van zijn e-mailadres gaat de reiziger uitdrukkelijk akkoord om alle mogelijke correspondentie te ontvangen via e-mail. Dit impliceert uitdrukkelijk dat de reisbevestiging en alle vouchers per e-mail aan de reiziger kan worden verstuurd. De reiziger die 48 uur voor zijn vertrek de voucher of tickets voor zijn reis niet zou hebben ontvangen, dient uit eigen initiatief telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de reisorganisator. De reisorganisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien bepaalde briefwisseling, vouchers of tickets de reiziger niet hebben bereikt en de reiziger desbetreffend geen contact per telefoon of e-mail heeft opgenomen.
Artikel 3 – Prijs van de reis (cfr. Art.6 Algemene reisvoorwaarden)
De prijzen via de telefoon gecommuniceerd zijn onder voorbehoud van mogelijke fouten. De exacte prijs wordt medegedeeld op de reisbevestiging. Hoewel de prijzen op de website met zorg zijn aangebracht, kunnen mogelijke fouten voorkomen.
Wij behouden ons het recht voor deze fouten te corrigeren door kennisgeving van de reisbevestiging.
Artikel 4 – Kortingen en supplementen De kortingen en supplementen staan omschreven op de website en gelden per persoon, per reis.
Kortingen en supplementen worden verrekend op de basisprijs (per persoon) van de reis.
Artikel 5 – Verbreking door de reiziger (cfr. Art. 13 Algemene reisvoorwaarden)
Elke annulering moet onmiddellijk en schriftelijk aan de reisbemiddelaar en/of –organisator worden overgemaakt. De schadevergoeding wordt forfaitair als volgt bepaald: 
• tot 90 dagen voor vertrek: voorschot
• vanaf 90 dagen (inclusief) tot en met 30 dagen voor vertrek: 70% van de reissom
• vanaf 30 dagen (inclusief) voor vertrek: 100% van de reissom
Artikel 6 – Bepalingen eigen
aan vliegtuigreizen
6a. Artikel 11 van de Verordening EU 2111/2005 verplicht luchtvaartmaatschappijen, reisorganisatoren en reisagenten om hun klanten te informeren over de identiteit van de luchtvaartmaatschappij die het vervoerscontract zal uitvoeren. De definitieve identiteit van de luchtvaartmaatschappij zal vermeld worden op de reisbevestiging. 6b. De prijzen van aangeboden reizen op de website inclusief vlucht zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van de vluchten aan de laagste prijsklasse aangeboden door de luchtvaartmaatschappij. Bij prijsstijging van de vlucht door de vliegtuigmaatschappij, behoudt Frantur Travel het recht om deze meerprijs door te rekenen aan de klant. 6c. De algemene en bijzondere voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij zijn ingeval van een boeking met vlucht automatisch van toepassing en primeren op onze algemene en bijzondere voorwaarden. 6d. De reisorganisator is niet verantwoordelijk indien de aangeboden vliegtuigmaatschappij bepaalde vluchten zou annuleren om welke reden ook. De reisorganisator kan enkel aangesproken worden voor die vergoedingen waartoe deze vliegtuigmaatschappij gehouden is conform de algemene voorwaarden van de vliegtuigmaatschappij.
Artikel 7 – Bepalingen eigen
aan busgroepsreizen
Frantur behoudt zich het recht voor tot 3 weken voor afreis de groepsreis te annuleren indien geen 25 deelnemers geboekt hebben.
Artikel 8 – Kamertypen De typen van kamers/appartementen voor verkoop staan op de website van het hotel. Het type kamer of appartement die de klanten benutten in het hotel kan mogelijks afwijken van de foto – plattegrond plan – indeling van de kamer zoals op de website is aangegeven. De types van kamers/appartementen worden niet beschouwd als een wezenlijk onderdeel van de reisovereenkomst. Frantur Travel heeft het recht om de reis te laten doorgaan met een ander type kamer/appartement zonder dat er enige prijsverrekening of annulatie kan geschieden.
Artikel 9 – Bepalingen eigen
aan lessen en skipassen
9 a. Voor alle landen (uitgezonderd Frankrijk) Reizigers (volwassenen of kinderen) die zich ingeschreven hebben voor ski- of snowboardles dewelke om één of andere reden de lessen niet meer kunnen volgen, hebben geen recht op terugbetaling van de betaalde lesgelden of skipas. De reisorganisator zal in de mate van het mogelijk een oplossing trachten te zoeken ter plaatse wat betreft deelname aan de lessen.
Indien de reiziger om welke reden ook te laat op zijn reisbestemming aankomt waardoor een volledige of deel van een skidag zou verloren gaan of bepaalde lessen niet kunnen worden gevolgd, dan heeft de reiziger geen recht op terugbetaling van dit gedeelte van de skipas of de betaalde lessen.
Kinderen vanaf 4 j. kunnen enkel skilessen volgen in lesniveau 0 en vanaf 5j kunnen skilessen volgen in meerdere niveaus. De snowboardlessen gelden enkel voor kinderen vanaf 9j.
In geval van onvoldoende inschrijvingen voor een welbepaald lesniveau is het mogelijk dat kinderen en volwassenen in dezelfde groep worden ingedeeld. Tevens kunnen we ook beroep doen op skileraars van de plaatselijke ski- en snowboardschool. 9 b. In Frankrijk doen we uitsluitend beroep op de plaatselijke ski-en snowboardschool.
Artikel 10 – Bepalingen eigen aan kinderclub 10 a. Voor alle landen (uitgezonderd Frankrijk) Kinderen vanaf 3 j. kunnen genieten van de kinderclub tijdens de schoolvakantieperioden (waar vermeld). Kinderen jonger dan 3 j. kunnen omwille van de verzekering niet toegelaten worden in de kinderclub. bij minder dan 6 kinderen behouden we het recht de kidsclub niet te laten doorgaan. 10 b. In Frankrijk wordt de kidsclub georganiseerd door het plaatselijk team van het hotel.
Artikel 11 – Gedrag reiziger De reisorganisator behoudt zich het recht voor om geen contract af te sluiten met klanten die in het verleden een afwijkend reisgedrag hebben vertoond of waaromtrent in het verleden klachten zijn geuit.
De reisorganisator heeft eveneens het recht maatregelen te nemen tegen reizigers dewelke tijdens de duur van de reis ongepast gedrag vertonen.
Artikel 12 – Foto’s De klant verleent zijn uitdrukkelijke toestemming aan Frantur Travel voor het gebruik van foto’s die tijdens de reis gemaakt worden (vooral activiteiten zoals de kidsclub, skiles, après ski etc.). Frantur Travel heeft de uitdrukkelijke toestemming van de klant om de foto’s te gebruiken en openbaar te maken voor onder meer promotiedoeleinden (zoals onder meer het plaatsen van de foto’s op de Facebookpagina en de website van Frantur Travel). Frantur Travel zal ten allen tijde bij publicaties van de foto’s de klant niet benadelen en/of haar of zijn naam niet schaden. Alleszins geeft de klant volledige toestemming voor het gebruik door Frantur Travel van zijn of haar foto’s en de uitleg die daarbij wordt gegeven, zowel voor intern gebruik door Frantur Travel alsmede voor het publiceren van dergelijke foto’s op onder meer Facebook en andere sociale media. De klant stemt er bovendien mee in dat Frantur Travel de foto of foto’s gebruikt en opslaat ten behoeve van andere activiteiten die onder het mandaat van Frantur Travel vallen. De klant begrijpt en geeft uitdrukkelijk zijn toestemming dat zijn of haar foto of foto’s en eventuele bijhorende tekst kunnen worden aangepast en gepubliceerd worden op websites, nieuwsbrieven en desgevallend andere sociale media. Het is de klant ten allen tijde toegestaan om zijn toestemming om welke reden dan ook in te trekken in welk geval de foto of foto’s niet meer zullen worden gebruikt in toekomstige publicaties. Bovendien kan de klant op elk moment verzoeken om een bepaalde foto van de website of Facebookpagina te verwijderen. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat deze intrekking of aanvraag schriftelijk dient te gebeuren per aangetekend schrijven aan Frantur Travel .
Verzekering financieel onvermogen

Conform art. 36 van de reiscontractenwet is Frantur  door MS AMLIN, Koning Albert II laan 37 – 1030 Brussel, verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.

© frantur.be 2019. All rights reserved.